Katsu Meshi

  • Panko fried pork shoulder, jasmine rice, kimchi, green onion, cucumber, beni shoga, kewpie, tonkatsu sauce
  • $10