• Katsu Yoshi
    Katsu Yoshi $10

    panko chicken, tonkatsu, cabbage, kewpie, martin bun